[x]ปิดหน้าต่าง
Dhammasiri Foundation : มูลนิธิธรรมสิริ

About Us
ศูนย์ปฏิบัติธรรม “ ต้นบุญธรรมสถาน ” (ชื่อเดิมสิริธรรมสถาน) 
   
เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่และฝึกอบรมปฏิบัติธรรม  ตามแนวทางที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้  ให้แก่พุทธบริษัท  นักเรียน  นิสิต นักศึกษา ประชาชน และ
สาธุชนทั่วไป   ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ            
        “ ต้นบุญธรรมสถาน ”   ได้เริ่มต้นก่อสร้างมาตั้งแต่ปลายปี   พ.ศ. 2549   ด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของกัลยาณมิตร พุทธศาสนิกชนทั่วไป ผู้มีจิตศรัทรา คณะกรรมการต้นบุญธรรมสถาน   มูลนิธิธรรมสิริ  โดยการก่อสร้างได้ดำเนินไปพร้อมๆ กับการจัดปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง   ตามเหตุปัจจัยมากว่า 20 รุ่นแล้ว
         ปัจจุบัน  “ ต้นบุญธรรมสถาน ”  กำลังก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมหลังใหญ่     โดยมุงกระเบื้องหลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว    ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน  ก่อผนัง กั้นห้อง   กรุฝ้า ปูไม้พื้นห้อง ติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและประปา  ประตู  หน้าต่าง  สุขภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่จำเป็น    อาคารนี้จะมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ   3,335 ตรม.  โดยสามารถรองรับผู้มาปฏิบัติธรรมได้ครั้งละกว่า   100 คน     จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเป็นเจ้าภาพร่วมกันในการสร้างอาคารหลังนี้ให้แล้วเสร็จในเร็ววัน 
        การสร้างสถานปฏิบัติธรรม   นับว่าเป็นการสร้างอริยทรัพย์ให้แก่ตนเอง  ครอบครัวและวงศ์ตระกูลโดยแท้   ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและจตุรพิธพรชัยทั้ง   4 ประการ   คือ  อายุ   วรรณะ  สุขะ  พละ   จงเป็นตบะ เดช พลวปัจจัยอำนวยพร  นำโสตถิผลให้สำเร็จแก่ท่านและครอบครัวตลอดกาลนานเทอญ